IKC De Lei

SPO WIJ de Venen

SPO WIJ de Venen.

Onze school maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen. 
Bij WIJ de Venen staat de WIJ voorop. WIJ staan met beide benen op de grond en kijken met een open blik naar de wereld.  

Onze scholen zijn stevig geworteld in het Randstedelijke Groene Hart. Je vindt er de vertrouwdheid van de eigen buurt, de weidsheid van het landschap en de nabijheid van grote steden. 

WIJ bieden plaats aan álle kinderen. WIJ bieden samen GOED onderwijs, gebaseerd op: Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen. 

In de gemeente Nieuwkoop:  

 • IKC de Poel - Langeraar (voorheen basisschool Aeresteijn) 

 • Basisschool Antonius - Noorden  

 • Maranathaschool - Nieuwkoop   

 • Basisschool De Rietkraag - Nieuwkoop  

 • IKC De Vaart - Ter Aar  

 • Daltonschool De Diamant - Zevenhoven  

 • SWS De Veenvogel - Nieuwveen  

In de gemeente Kaag en Braassem:  

 • IKC Ter Does - Hoogmade  

 • IKC Het Woud - Rijnsaterwoude  

 • IKC De Lei - Leimuiden  

 • SWS De Wereldweide - Woubrugge  

In de gemeente Alphen aan den Rijn:  

 • Basisschool Johannes Post - Hazerswoude Dorp  

 • Basisschool De Tweeklank - Hazerswoude Rijndijk    

Bij SPO WIJ de Venen werken ongeveer 300 medewerkers, zij verzorgen eigentijds onderwijs voor ongeveer 3000 leerlingen .

Organisatie en aansturing.
WIJ de Venen is een stichting. De statuten staan gepubliceerd op de website.  De directeuren en het managementteam van het bestuursbureau werken met het College van Bestuur samen in het WIJ de Venenoverleg, waarin beleidsvoorbereiding, informatieverstrekking en afstemming plaatsvindt.  

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van WIJ de Venen en bestaat uit één persoon, mevrouw J. Rook. 
WIJ de Venen werkt ten aanzien van functiescheiding bestuur en toezicht met het two-tier model: een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht.  

In dit model worden de taken toezicht, bestuur en dagelijkse leiding formeel onderscheiden en gescheiden. Het College van Bestuur legt formeel verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht, bestaande uit zes leden, is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen WIJ de Venen en het werkgeverschap voor de bestuurder. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan de belangrijke beleidsdocumenten en adviseert het bestuur op alle beleidsterreinen.  

Code Goed bestuur.
Het uitgangpunt is Code Goed Bestuur. Daarin zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.  

Missie en kernwaarden  

In 2022 heeft WIJ de Venen de nieuwe strategisch koers voor 2022-2026 opgesteld.  
Onze missie is:  'Samen Beter'. Dat wordt vormgegeven door: 

 • ons onderwijs op de scholen aan onze leerlingen 

 • de samenwerking binnen teams op scholen door gezamenlijk inhoud en uitvoering te geven aan schooljaarplannen 

 • de samenwerking binnen de stichting door inhoudelijke en strategische samenwerking van directeuren in directie-overleggen en werkgroepen, door samenwerking tussen directeuren en adviseurs van het bestuursbureau, door het netwerk intern begeleiders, het netwerk I-coaches en de leerteams  

 • de samenwerking met kinderopvangorganisaties en het realiseren van Integrale Kindcentra 

 • de samenwerking met besturen in de regio voor passend onderwijs en personele vraagstukken 

 • de samenwerking met de drie gemeenten  

In de aankomende jaren wordt het begrip GOED, welke voorkomt uit de kernwaarden Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen, verder gedefinieerd in professionele dialoog.  

Strategisch beleidsplan 

GOED voor onze leerlingen: 
De scholen van WIJ de Venen zijn een plek waar al onze leerlingen gezien en gehoord worden. Waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige en sociaal vaardige mensen die met een open blik in de wereld staan. Wij zijn duidelijk over wat mag en wat kan. We stimuleren eigenaarschap: de motivatie om, met oog en oor voor je omgeving, je eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Onze ambitie is om op al onze scholen GOED onderwijs te bieden. Dat betekent dat we al onze leerlingen de ruimte geven om te groeien, zich te ontwikkelen, te ervaren en te leren. Leerlingen leren niet alleen de basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en schrijven, maar we laten ze ook zien en ervaren hoe je die basisvaardigheden kunt gebruiken buiten het klaslokaal. GOED onderwijs draait niet alleen om meetbare prestaties, maar ook om ontwikkeling: leren = ontdekken. In ons onderwijs besteden we daarom ook veel aandacht aan mensen en meningen, aan diversiteit en samenwerking, aan maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten. Zo leren onze leerlingen om hun mening te vormen en keuzes te maken, maar ook om de meningen en keuzes van anderen te respecteren. Ze leren ze wie ze zijn en wat ze kunnen, zelf denken en zelf doen. Om dat te stimuleren streven we ernaar dat op onze scholen alle kinderen welkom zijn: dat is goed voor onze school, voor de ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers en voor onze gemeenschap 

GOED voor onze medewerkers: 
De scholen van WIJ de Venen zijn een inspirerende en gastvrije werkomgeving, waar al onze medewerkers de kans krijgen én nemen om zich als mens en als professional te ontwikkelen. Ook voor onze medewerkers is eigenaarschap belangrijk: zij krijgen verantwoordelijkheid en kunnen daarmee omgaan. Openheid en wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel: zo vinden we de juiste balans tussen leren en ervaren, inspanning en ontspanning, autonomie en samenwerking. 

GOED onderwijs kan alleen tot stand komen door gemotiveerde medewerkers die steeds blijven leren en zich - individueel en samen - steeds blijven ontwikkelen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook als mens, als persoon, binnen en buiten onze scholen. Op die manier brengen we de samenleving in onze klaslokalen. En andersom. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en dus ook om fouten te maken. Want ook van fouten kun je leren. Zo kunnen we van iedere ervaring een leermoment maken.

GOED voor onze omgeving: 
De scholen van WIJ de Venen staan, in woord én daad middenin de gemeenschap en de samenleving. Iedere school heeft een eigen karakter en een eigen onderwijsconcept, terwijl ze ook openstaan voor verschillende zingevingsbronnen en maatschappelijke initiatieven. Wij leren onze leerlingen om goed voor hun omgeving, hun gemeenschap, hun maatschappij te zijn. Dat leren ze ook door mee te doen aan plaatselijke activiteiten. 

Iedere school binnen WIJ De Venen vult GOED onderwijs in vanuit hun eigen, unieke karakter en onderwijsconcept. Daar geven we samen met het team, de ouders en de leerlingen invulling aan. Om die samenwerking GOED te maken, zorgen we voor gemotiveerde en professionele medewerkers, passende en duurzame huisvesting, een effectieve verdeling van het beschikbare geld en een betrokken gemeenschap, zodat we samen meer zijn dan de som der delen. 

De Strategische Koers dient als uitgangspunt voor de nieuwe schoolplanperiode van de scholen, welke loopt van 2023-2027.  In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de doelen die komen uit de vorige strategische periode, waarbij vooruit wordt gekeken naar de aankomende periode.  

Organogram STICHTINGADRES
SPO WIJ de Venen
Henri Dunantweg 30
2402 NR Alphen a/d Rijn
Telefoon: 0172 - 726112
Email: info@wijdevenen.nl
Website: www.wijdevenen.nl
 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline